คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ผลิตบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ สร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และสนองตอบความต้องการของสังคม.
  •  เข้าสู่เว็บไซต์