บริการชุมชน

ลงพื้นที่ให้บริการชุมชน โรงเรียนบ้านบก วันที่ 26-27 เมษายน 2559
วันที่ให้บริการ : 26 เมษายน 2559 - 26 เมษายน 2559
ผู้ดูแลโครงการ : อาจารย์ชัชวาล ขันติคเชนชาติ
แผนที่ให้บริการ
โครงการค่ายอาสาพัฒนา “เติมฝัน ปันน้ำใจ พี่น้องมัลติฯ ปี 5”
วันที่ให้บริการ : 31/10/2558 - 31/10/2558
ผู้ดูแลโครงการ : อาจารย์ชัชวาล ขันติคเชนชาติ
แผนที่ให้บริการ
การบริการทางวิชาการลงพื้นที่ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สู่ท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)
วันที่ให้บริการ : 26/06/2558 - 26/06/2558
ผู้ดูแลโครงการ : อาจารย์ชัชวาล ขันติคเชนชาติ
แผนที่ให้บริการ
กิจกรรมถวายเพลและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
วันที่ให้บริการ : 2/10/2558 - 2/10/2558
ผู้ดูแลโครงการ : อาจารย์ชัชวาล ขันติคเชนชาติ
แผนที่ให้บริการ