ศิลปวัฒนธรรม

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมทํานุและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆประจำท้องถิ่น

กิจกรรม

วันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข


สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ลายเทียนพรรษา

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ลายเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

การพัฒนาแผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 9 วัด

การพัฒนาแผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 9 วัด ของจังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษารูปแบบลายไทยเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

การศึกษารูปแบบลายไทยเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยกระบวนการคัดลอกลายเส้นแบบเวกเตอร์ กรณีศึกษาหอไตรกลางน้ำและหอพระพุทธบาทวัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี