รายการแจ้งซ่อม

ที่ ชื่อเรื่อง วันที่แจ้ง สถานะ แจ้งโดย
1 แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ห้อง 304

เปิดไม่ติด

2017-03-02 11:08:38 แจ้งซ่อม ใชรักษา
2 xxx ห้อง 204

xxxx

2017-05-16 09:27:12 แจ้งซ่อม xxx