ใบตอบรับเข้าร่วม โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Thinker Card เบื้องต้นร่วมกับ 3D-Printer
ลงทะเบียนออนไลน์

06 กรกฎาคม 2560 11:33:51 ข่าวเด่น 803 ลำพูล พุทธาสมศรี |