วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจีดการนวตกรรมดิจิทัล ณ ห้องประชุม 613 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก30) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

14 มิถุนายน 2561 10:26:30 ข่าวกิจกรรม 203 ลำพูล พุทธาสมศรี |