ศิลปวัฒนธรรม

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมทํานุและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆประจำท้องถิ่น

กิจกรรม

แผนพัฒนาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การผลิตสื่อสร้างสรรค์บนพื้นฐานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. การผลิตสื่อสร้างสรรค์บนพื้นฐานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป้าประสงค์

๑. เพื่อเป็นการผลิตสื่อสร้างสรรค์บนพื้นฐานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๒. เพื่อส่งเสริมการวิจัย ประชุมสัมมนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมที่รวบรวมจากภูมิปัญญาชุมชนและท้องถิ่น

๒. จำนวนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์

๑. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้บริการองค์ความรู้แก่ชุมชนและท้องถิ่น

๒. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ

๓. ส่งเสริมการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ

วันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข


สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


งานวิจัยและสื่อสร้างสรรค์


การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ลายเทียนพรรษา

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ลายเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

การพัฒนาแผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 9 วัด

การพัฒนาแผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 9 วัด ของจังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษารูปแบบลายไทยเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

การศึกษารูปแบบลายไทยเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยกระบวนการคัดลอกลายเส้นแบบเวกเตอร์ กรณีศึกษาหอไตรกลางน้ำและหอพระพุทธบาทวัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี