อัปเดทข่าวสาร

มอบทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันสร้าง Website ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้กับ นายนิติธร พอกล้า นักศึกษา หมู่เรียน วท.บ.62.11.3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึงได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันสร้าง Website ในการแข่งขันทักษะวิชาการ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา

มอบเจลล้างมือ และหน้ากากผ้าฝ้ายมัสลิน อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ได้มอบเจลล้างมือ และหน้ากากผ้าฝ้ายมัสลิน ให้กับ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ ต่อไป
ภายใต้โครงการผลิตอุปกรณ์ที่จำเป็นหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือในการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับบริการนักศึกษาและ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง 30.204 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 30) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

การวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตร   ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 30) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ประจำปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง 30.217 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 30) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง 30.411 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 30) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ลงพื้นที่บรืการวิชาการ ชุมชนบ้านบัวเทิง ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 อ.ชัยวิชิต แก้วกลม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ลงพื้นที่เพื่อ สำรวจศึกษาปัญหาและความต้องการของเกษตรกร บริเวณบ้านบัวเทิง ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราธานี

การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2563
วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเสรี หร่ายเจริญ (ห้อง 30.613) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 30) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นประธานในการประชุม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อปรึกษาแนวทางในระเบียบวาระต่าง ๆ กับคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อแนวทางการพัฒนาคณะฯ ในปีการศึกษา 2563

การวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 30 ) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โครงการอบรมเพื่อสร้างแรงบัลดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการอบรมเพื่อสร้างแรงบัลดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบรรยายและอบรมในครั้งนี้

หน้า