วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเสรี หร่ายเจริญ (ห้อง 30.613) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 30) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นประธานในการประชุม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อปรึกษาแนวทางในระเบียบวาระต่าง ๆ กับคณาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อแนวทางการพัฒนาคณะฯ ในปีการศึกษา 2563

11 มีนาคม 2563 15:27:22 ข่าวกิจกรรม 168 ลำพูล พุทธาสมศรี |