วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง 30.411 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 30) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

13 มีนาคม 2563 10:52:31 ข่าวกิจกรรม 158 ลำพูล พุทธาสมศรี |