ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-13 ได้มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
- ดาวน์โหลด


16 มีนาคม 2563 16:31:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ 172 ลำพูล พุทธาสมศรี |